Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6a - Herroepingsrecht
Artikel 6b - Levering en eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Privacy
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij als consument gebruik kunt maken van je herroepingsrecht;
2. Consument: jij, als ‘natuurlijke’ persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons (Alpha-H), in dit geval de 'ondernemer';
3. (Werk)dag: alle dagen van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en perioden waarin bij Alpha-H alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en/of -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Alpha-H alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de homepage van onze website aangegeven.
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, oftewel ;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Alpha-H georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Schriftelijk: communicatie per brief of email.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Alpha-H Nederland (vertegenwoordigd door Skindependent)
Proostwetering 24P 
Telefoonnummer: 030-2120460
E-mailadres: info@alpha-h.nl
KvK-nummer: 69164452
BTW-identifictienummer: 171.036.293.B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de StrictlySelected en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Alpha-H en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Alpha-H zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2e en 3e lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Alpha-H gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Alpha-H niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4. Alle aanbiedingen van Alpha-H zijn vrijblijvend en Alpha-H behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5. Alpha-H kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien jij als consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na acceptatie van je bestelling door Alpha-H. Wij zijn gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over jou als consument worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alpha-H je dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3. Indien je het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Alpha-H onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Alpha-H is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Alpha-H passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt Alpha-H voor een veilige webomgeving. Indien je als consument electronisch kan betalen, zal StrictlySelected daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Alpha-H kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of jij als consument aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Alpha-H op grond van dit onderzoek goede gronden heeft on de overeenkomst niet aan te gaan, is Alpha-H gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Alpha-H zal bij het product of dienst aan jou als consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou als consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar jij als consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Alpha-H deze gegevens als aan jou heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6A - HERROEPINGSRECHT
1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door jou of een vooraf door jou aangewezen en aan Alpha-H bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Alpha-H retourneren, conform de door Alpha-H verstrekte redelijke en duidelijk instructies, bij gebreke waarvan Alpha-H zich ten aanzien van de terugbetaling van de aanschafprijs op haar algemeen opschortingsrecht ex artikel 6:25 BW kan beroepen.

ARTIKEL 6B - LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alpha-H doet haar uiterste best alle aangekochte producten binnen de periode die wordt aangegeven op de website te leveren. Hiervoor is Alpha-H echter ook afhankelijk van haar leverancier en transporteur. Alle op onze website vermelde levertijden zijn dan ook een indicatie. Alpha-H is niet aansprakelijk indien levering op een later tijdstip plaatsvindt. Het overschrijden van de levertijd of overschrijden van een termijn van meer dan 30 dagen na het plaatsen van de bestelling stelt Alpha-H niet automatisch in gebreke. Uiteraard zullen we jou als consument zo snel mogelijk op de hoogte stellen als de op de website genoemde levertermijn niet gehaald kan worden, en we houden je op de hoogte van de voortgang.
2. TNT Post bezorgt de bestellingen van Alpha-H binnen Nederland. Indien TNT er niet in slaagt je de bestelling de eerste keer te overhandigen, zal TNT een briefje achterlaten dat ze zijn geweest en de volgende (werk)dag een tweede poging tot bezorging doen. TNT Post zal na de tweede poging wederom een briefje achterlaten waarin staat vermeld op welke postvestiging je het pakket kunt ophalen.
3. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Alpha-H verschuldigd bent hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op jou over.
4. Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de producten zijn geleverd kunnen niet later dan twee (2) werkdagen na ontvangst per e-mail of telefonisch worden gemeld bij Alpha-H.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
5. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
6. Indien je een bedrag betaald hebt, zal Alpha-H dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Kosten van retourzending blijven voor rekening van de consument.
7. De herroeping moet worden aangemeld conform de instructies via een email aan info@alpha-h.nl. Door te annuleren wordt onmiddellijk de koop- en verkoopovereenkomst tussen Alpha-H en jou beëindigd en wordt je verplicht de goederen zo snel mogelijk na annuleren (maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen) terug te sturen naar Alpha-H. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe, en ongebruikte staat zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. Alpha-H kan het herroepingsrecht van jou als consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Alpha-H dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Alpha-H tot stand zijn gebracht overeenkomst specificaties van jou als consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Alpha-H producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en Alpha-H geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
6. Prijswijzigingen als gevolg van vergissing of (technische) fouten, binden Alpha-H niet en zorgen ervoor dat de overeenkomst automatisch komt te vervallen.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Alpha-H staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Alpha-H, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst tegenover Alpha-H kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
1. Alpha-H zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan Alpha-H kenbaar hebt gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Alpha-H geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op restitutie van je aankoopbedrag.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Alpha-H het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Alpha-H zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijk en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Alpha-H.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Alpha-H tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES
1. Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Je kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

ARTIKEL 13 - BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Er kan betaald worden middels credit card, IDEAL, PayPal of overboeking.
2. Je hebt als consument de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Alpha-H te melden.
3. In geval van wanbetaling heeft Alpha-H behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING
1. Alpha-H beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alpha-H, nadat je de gebreken hebt geconstateerd
3. Bij Alpha-H ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 7 (werk)dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. We streven er echter naar een reactietermijn van dezelfde of volgende werkdag. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan 7 (werk)dagen, wordt door Alpha-H binnen de termijn van 7 (werk)dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15 - OVERMACHT
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alpha-H in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan jou mee te delen en zulks zonder dat Alpha-H gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Alpha-H kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Er is o.a. sprake van overmacht bij stakingen, ziekte, storingen of vertragingen in transport en in geval van import-/exportverbod, ongeacht of zich dit voordoet bij Alpha-H of haar (toe)leveranciers.
15.3 Als de periode waarin de overmachtssituatie zich voordoet langer dan 2 maanden duurt, heeft niet alleen Alpha-H maar ook jij als consument het recht de overeenkomst zonder enige resterende verplichting tot betalen van schadevergoeding) te ontbinden.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoopprijs. Alpha-H aanvaardt (uitgezonderd opzet of grove schuld) op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (in)directe schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit:
o (onjuist) gebruik van de website;
o problemen die door internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en service door Alpha-H;
o onvolledigheid, onrechtmatigheid of onjuistheid van enige op onze website of door ons per email verstrekte informatie, adviezen of ideeen;
o (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website;
o door de klant onjuist verstrekte gegevens;
o het na aanschaf onjuist of afwijkend gebruiken, toepassen, hanteren of bewaren van producten;
o enige tekortkoming bij het uitvoeren van de 'overeenkomst' of het schenden van enige andere verplichtingen t.o.v. de klant
16.2 Aanwijzingen op verpakkingen/bijsluiters dienen opgevolgd te worden (indien aanwezig/van toepassing). Bij afwijkend gebruik of toepassing aanvaardt Alpha-H geen aansprakelijkheid. Informatie of gebruiksadviezen mogen niet worden beschouwd als advies van medische aard. Bij klachten, allergieen of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen of informatie in te winnen over de ingredienten, alvorens producten te kopen of gebruiken. Ook natuurlijke verzorgingsproducten of ingredienten kunnen allergische reacties geven.
16.3 Schade of klachten moeten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 7 werkdagen na ontvangst schrijfelijk aan Alpha-H worden gemeld. Schade, niet binnen deze termijn gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij kan worden aangetoond dat de schade redelijkerwijs niet eerder gemeld kon worden. Zie voor meer informatie ons aansprakelijkheidsbeleid.

ARTIKEL 17 - PRIVACY
16.1 Alpha-H houdt zich bij de verwerking van je persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen t.b.v. een zo makkelijk en foutloos mogelijk verloop van je bestelling(en), het contact en voor het toesturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen of doorgeven voor marketing- of andere doeleinden en stellen ze alleen beschikbaar aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.
16.2 Uitzondering hierop zijn wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen in geval van fraudebestrijding of het beschermen van Alpha-H, onze klanten of derden. Zie voor meer informatie ons privacy beleid.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 19 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
19.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Alpha-H geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
19.2 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou als consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.